Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door Nationale-Nederlanden uitdrukkelijk afgewezen;

Aansprakelijkheid wordt wel aanvaard indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) Nationale-Nederlanden;

Nationale-Nederlanden biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

Nationale-Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Nationale-Nederlanden streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze website aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Nationale-Nederlanden wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze website aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser heeft, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Daar vindt u zonodig gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Nationale-Nederlanden aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Nationale-Nederlanden alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Nationale-Nederlanden worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

088-nummers

Nationale-Nederlanden maakt gebruik van 088-nummers. Een 088-nummer is een bedrijfsnummer dat u vanaf elke plaats in Nederland kunt bellen tegen een bepaald tarief. De kosten voor het bellen naar een 088-nummer hangen af van uw aanbieder, abonnementsvorm of het bellen met een vaste telefoon of mobiele telefoon. Vaak valt het bellen naar een 088-nummer niet binnen de belbundel. Wilt u weten wat voor u de kosten zijn voor het bellen naar een 088-nummer? Raadpleeg dan de website van uw aanbieder.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Nationale-Nederlanden dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Nationale-Nederlanden onderhouden en Nationale-Nederlanden heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Nationale-Nederlanden geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Nationale-Nederlanden dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nationale-Nederlanden.

Virussen

Nationale-Nederlanden garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.