Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de door Nationale Nederlanden Nederland B.V. (hierna te noemen Nationale-Nederlanden of NN) geïnitieerde actie ‘Hardloopsupporter’. Hardloopsupporter.nl is een website waar u als supporter van een loper die meedoet aan hardloopevenementen waarvan Nationale-Nederlanden de hoofdsponsor is, een aanmoedigingsvideo kunt uploaden. Als loper kunt u op deze website de aanmoedigingsvideo terugvinden die uw supporters voor u hebben geüpload.

Nationale-Nederlanden hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Deze versie is van 26 februari 2020.

We houden ons aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe we dit precies doen, en welke persoonsgegevens we van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

NN verwerkt persoonsgegevens voor het uploaden, bewaren en delen van aanmoedigingsvideo’s van hardloopevenementen. Persoonsgegevens die worden verwerkt van lopers ( deelnemers aan de Hardloopevenementen) zijn: naam, startnummer en leeftijd. Deze gegevens verwerken we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens die worden verwerkt van supporters (de inzenders van de aanmoedigingsvideo’s) zijn: naam, e-mailadres en videobeelden van de supporter. Deze persoonsgegevens verwerken we op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst, die tot stand komt door het insturen van een aanmoedigingsvideo, zoals omschreven in onze algemene voorwaarden.

Daarnaast verwerken we informatie over contactmomenten, bijvoorbeeld wanneer u e-mail verkeer met ons hebt gehad.

‍Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het gebruik maken van de mogelijkheden van onze dienst, bijvoorbeeld uw e-mailadres voor het opsturen van een link naar de url waar u een overzicht kunt zien van de opgestuurde aanmoedigingsvideo’s voor uw marathonheld.

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens ontvangen we in de meeste gevallen van u en, wanneer u zich als loper heeft ingeschreven, van de organisatie waar u zich heeft ingeschreven voor het hardloopevenement, Golazo Sports B.V. voor de Rotterdam Marathon of Stichting Sportevenementen Le Champion voor de Amsterdam Marathon. De gegevens die wij van deze organisaties ontvangen zijn uw naam, startnummer en leeftijd. Deze gegevens verwerken we, zodat supporters bij het uploaden van hun aanmoedigingsvideo kunnen aangeven voor welke loper het bestemd is én zodat deze video op het juist moment gedurende het evenement afgespeeld kan worden.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegeven verstrekken aan bedrijven waaraan we werkzaamheden in het kader van de Hardloopsupporter hebben uitbesteed (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
We doen dat alleen als:

  • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vindt u bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’ of
  • u toestemming heeft gegeven.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging. Onze medewerkers verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden. We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

Bewaartermijnen

We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. E-mailadressen verwijderen we een maand na afloop van het event waarop de video betrekking heeft. Video’s verwijderen we een jaar nadat het evenement waarop de video betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.

Uw wettelijke rechten

U heeft Recht op inzage, dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en Nationale-Nederlanden geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar cc.dpo@nn.nl. Wij streven ernaar uw vraag binnen 30 dagen te hebben beantwoord.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen via cc.dpo@nn.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, en komt u er met ons niet uit, dan kunt u de klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.